Kern-activiteiten en aandachtspunten 2018-09-17T17:02:59+00:00

Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
Beweging voor Geweldloze Kracht en Vreedzame Conflicthantering

WELKOM OP GEWELDLOZE KRACHT.NL

KERN-ACTIVITEITEN
GEDURENDE 5 JAAR (2015-2020)
e
n ACHT AANDACHTSPUNTEN

De werkzaamheden van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht zijn van 2015 – 2020 gericht op de volgende 10 kern-activiteiten:

1) Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving

Het samenstellen en verspreiden van het losbladige ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’. Dit is een naslagwerk waarvan inmiddels ongeveer 300 pagina’s verschenen zijn vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Klik voor meer informatie in het MENU op: Handboek Geweldloze Kracht.

2) Voorjaars- en najaarsbulletins ‘Geweldloze Kracht’

Het toezenden van een voorjaarsbulletin (4 pag.) en een najaarsbulletin (4 pag.) van Geweldloze Kracht aan donteurs en belangstellenden. De bulletins bevatten vooral korte actuele informatie en korte samenvattingen van artikelen. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar ons Webblad ‘Samen voor Vrede’.

3) Webblad ‘Samen voor Vrede’

Als derde ‘voorlichtende uitgave’ hebben we het digitale webbladSamen voor Vrede’, waarvan de meest actuele berichten op de ‘homepage’ van onze website ‘Geweldloze Kracht’ staan. Tevens is ‘Samen voor Vrede’ een aanvulling op ons voor- en najaarsbulletin. Hierdoor kunnen we snel op actualiteiten inspelen en is een breed bereik mogelijk. Artikelen van meer blijvende waarde staan in de artikelen-dossiers (klik voor meer informatie in het MENU op: Artikelen-archief) van onze website Geweldloze Kracht, zodat ze steeds bekeken kunnen blijven worden.

4) Website ‘Geweldloze Kracht’

Dit is de website  www.geweldlozekracht.nl  van onze organisatie. (Ons webblad  ‘Samen voor Vrede’ is hier in opgenomen.)

5) Trainingen

Wat het aanbod van trainingen betreft is dit momenteel gericht op het aanbod van Towards a Nonviolent World (ToNoWo) aan jeugdwerkers (van 20 – 35 jaar) uit vele landen. Klik hiervoor in het MENU op: Trainings-aanbod.

6) Impuls-acties

Incidenteel zullen impuls-acties gevoerd worden: via een brief of ingezonden stuk inspelen op actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld om onze zorg uit te spreken over bepaalde ontwikkelingen binnen de samenleving of bepaalde voorstellen tot verandering of verbetering te doen. [Dit kan mede in het teken staan van het ondersteunen van ‘geweldloze acties’.] In ons webblad ‘Samen voor Vrede’ wordt daar melding van gemaakt.

7) Publiciteit / Literatuurverkoop

Aan publiciteit (m.b.t. ‘Geweldloze Kracht als Samenlevingskwaliteit’  of m.b.t. onze organisatie) wordt gewerkt via relevante informatie daarover.

Geien de afnemende belangstelling voor nieuwe publicaties beperken we ons tot aankondigingen daarvan in ons webblad of halfjaarlijkse informatie-bulletin.

8) Gespreksbijeenkomsten

De inspirerende ‘Gespreksbijeenkomsten’, die we op vrijdagmiddagen in diverse steden organiseerden, kwamen we de afgelopen jaren, door een teveel aan werkzaamheden, niet meer toe. Gesprekspunten waren onder andere: wat houdt ons bezig in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen of wat is juist hoopvol? Welke actuele zaken spelen er? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er dienen te gebeuren?

9) Samenwerking

Activiteiten gericht op samenwerking beperken zich momenteel tot het Jaarlijks Overleg van Vredesorganisaties in Nederland, deelname in het bestuur van het  ‘Museum voor Vrede en Geweldloosheid’, contacten met Pais en Eirene.

10) Expertise- en Promotiecentrum

De opbouw van een Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG vraagt een grote inzet die we vooralsnog niet kunnen waarmaken.  Onze wens is dat het uitgebouwd kan worden tot een “studie-, documentatie-, voorlichtings- en trainingscentrum voor vreedzame leefstijl en vreedzame conflicthantering”.

ACHT AANDACHTPUNTEN

Acht aandachtspunten, die we van groot belang achten om een meer vreedzame, respectvolle en veilige samenleving dichterbij te brengen, zijn:

  • versterking van innerlijke kracht, eenheidsbewustzijn en universele verbondenheid;
  • een leefstijl gebaseerd op respect en duurzaamheid;
  • omgangskunde als leer- en praktijkvak op basisscholen en in het voortgezet onderwijs;
  • doeltreffende weerbaarheid en zelfverdediging zonder geweldsmethoden;
  • training in vreedzame conflicthantering;
  • internationale afspraken over het in ver gaande mate beperken van geweld in films, video, games, internet, op de televisie etc.;
  • internationale afspraken over de aanpak van binnen- en buitenlandse problemen op basis van vreedzame conflicthanteringsstrategieën, ondersteund door VN-vredesspecialisten;
  • het opzetten van een studie-, documentatie-, voorlichtings- en trainingscentrum voor vreedzame leefstijl en vreedzame conflicthantering.